За нас – Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје (2023)

Дознајте повеќе за факултетот

Погледнете ја историјата и приказната на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“

ЗАЧЕТОЦИ И РАЗВОЈ

Филолошкиот факултет „Блаже Конески” при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје е високообразовна, научна и јавна установа од областа на филолошките науки (науката за јазикот, литературата и дидактиката) во Република Македонија. Основан е се закон на Владата на НР Македонија за организирање на Универзитет во Скопје во 1945 година и со посебно Решение во 1946 година, а првите предавања се одржани на 16 декември 1946 година. Првите македонски и тогаш речиси единствени научни и професорски профили …

… Блаже Конески, д-р Михаил Петрушевски, д-р Харалампие Поленаковиќ, д-р Ѓорѓи Шоптрајанов и Љубен Лапе – ја сочинуваа Основачката комисија и заедно со неколкуте поканети истакнати кадри од универзитетите во Белград, Загреб и Љубљана, беа основното јадро на првиот Наставно-научен совет на факултетот, со првиот декан д-р Михаил Петрушевски и продекан д-р Фран Петре, на два отсека, Филозофскиот и Природно-математичкиот. Во 1974 година Филолошкиот Факултет се конституира како посебен факултет, со формирањето на два одделни факултети – Филозофскиот и Филолошкиот. Ценејќи ги заслугите на академик Блаже Конески, како еден од основачите на Факултетот, а и неговиот целокупен придонес во развојот на Филолошкиот факултет, на македонистиката и на македонската наука воопшто, Наставно-научниот совет на 26 март 1997 година, едногласно донесе одлука факултет да го носи неговото име и да се вика Филолошки факултет „Блаже Конески“.

ДЕЈНОСТ

Во својата дејност од над 70 години, Филолошкиот факултет бележи богата традиција како институција од образовно-воспитно, научно-истражувачко и културно-духовно значење, со стекната меѓународна афирмација. Неговата целокупна дејност во областа на филологијата и културата е најтесно поврзана со националниот идентитет. Од основањето до денес, диплома стекнале над 9000 студенти, оспособувајќи се како филолози за нивната професија во областа на обра­зо­ванието и за работни места во други дејности од …

(Video) куќичка за птици-преселници

… хуманитарната област. На Филолошкиот факултет стекнале знаења и вештини плејада истакнати наставници и научници, лингвисти и книжевни теоретичари, преведувачи и толкувачи, критичари од областа на книжевноста и културата, писатели и уредници, кои со својата дејност континуирано придонесуваат како во развојот на филолошките науки така и во општествениот, уметничкиот и културниот живот во Република Македонија.

ДОМЕНИ НА РАБОТА

Успешно вклопувајќи се во комплексните зафати за осовременување на високообразовниот систем, Филолошкиот факултет прави значајни усилби за издигнување на квалитетот на наставно-образовниот процес и за развој на научната дејност. Предмет на работењето на Факултетот како наставна и научна установа од областа на филолошките науки е:
да подготвува стручњаци на додипломски, на постдипломски студии и докторски студии од областа на филолошките науки;

 • да ги воспитува студентите во духот на хуманоста, демократичноста и слобода на мислење иизразување;
 • да организира и да развива научна и истражувачка дејност;
 • да се грижи за издигнувањена наставен и научен подмладок и да организира разни форми на научно и стручно образование;
 • да издава учебници, други учебни помагала, публикации, научни и стручни книги и др;
 • да работи на издигнување и усовршување на постојните кадри во соработка со другиустанови и институции;
 • да организира и да учестува на симпозиуми, научни собири и други научни активности;
 • да соработува со сродни наставно-научни институции во земјата и во странство со целда сеорганизира и упредува наставната и научната дејност на дисциплините што сеизучуваатнаФакултетот;
 • да организира и други форми на наставна и научна работа во рамките на други меѓународнипрограми и да изведува настава по странски јазици и по македонски јазик на факултетите наУниверзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,како матичен факултет за овој вид настава.

ЗА ПАТРОНОТ

Блаже Конески (Небрегово, 1921 – Скопје, 1993) е еден од основоположниците на македонистиката и македонската филологија, учесник во кодификацијата на современиот македонски литературен јазик, истакнат професор, лингвист, литературен историчар, поет, прозаист, есеист, публицист, преведувач. Учествувал во втемелувањето на низа стожерни образовни и културно-уметнички институции, здруженија и манифестации: Универзитетот Св. Кирил и Методиј (бил ректор од 1958 до 1963 година), Македонската академија на …

науките и уметностите (бил прв претседател од 1967 до 1975 година), Друштвото на писателите на Македонија (бил прв претседател во 1947 година), Македонскиот ПЕН центар, Струшките вечери на поезијата. Конески е научник и писател со бележита меѓународна репутација, член на неколку академии на науките и уметностите, почесен професор на низа еминентни универзитети, лауреат на значаен број македонски и меѓународни награди и признанија, меѓу кои: Браќа Миладиновци, Хердерова награда, Његошова награда, Златниот венец на СВП, Ацо Шопов, Скендер Куленовиќ, Награда АВНОЈ, 11 Октомври, 13 Ноември, Рациново признание. Покрај во МАНУ, Конески членувал и во неколку академи на науките и уметностите: ЈАЗУ, ХАЗУ; САНУ и САЗУ.

Во обемната научна и есеистичка библиографија на Блаже Конески се вбројуваат низа неодминливи книги, студии и публикации:Македонски правопис со правописен речник(соКрум Тошев, 1950);Граматика на македонскиот литературен јазик(прв дел, 1952);За македонскиот литературен јазик(1952);Граматика на македонскиот литературен јазик(втор дел, 1954);Речник на македонскиот јазик(1961);Историја на македонскиот јазик(1965);Речник на македонскиот јазик(книга втора, 1965);Речник на македонскиот јазик(книга трета, 1966);Јазикот на македонската народна поезија(1971);Македонскиот 19. век, јазични и книжевно-историски прилози(1986);Тиквешки зборник(1987);Македонски места и теми(1991);Небесна река(Македонска книга, 1991);Светот на легендата и песната(есеи и прилози, 1993). Блаже Конески е еден од доајените на македонската современа поезија. Во неговата лирска библиографија се вбројуваат: поематаМостот(1945),Земјата и љубовта(1948),Песни(1953),Везилка(1955, 1961),Песни(Кочо Рацин, 1963),Стерна(Мисла, 1966),Записи(1974),Стари и нови песни(1979),Лозје и песни во проза; Места и мигови(1981),Чешмите(поезија, 1984),Црква(Мисла, 1988),Златоврв(Македонска книга, 1989),Сеизмограф(Мисла, 1989),Небесна река(Македонска книга, 1991) иЦрн овен(Култура, 1993). Конески е автор на книгите раскази и куси прозиЛозје(1955) иДневник по многу години(1988). Неговиот преведувачки опус е импресивен; препејувал врвни поетски остварувања од голем број јазици: германски (Хајне), руски (Блок, Брјусов, Мајаковски), полски (Мицкјевич, Словацки, Крашињски), чешки (Маха, Неруда, Незвал) српски (Његош, Максимовиќ), словенечки (Прешерн). Неговата поезија е преведена на голем број јазици.

(Video) Блаже Конески во Охрид - предавање на проф. д-р Димитар Пандев

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ од своето постоење 1946 до денес има добиено повеќе награди и признанија, меѓу кои позначајни се:

– Наградата „11 Октомври“, 1976 година;
– Повелба и плакета доделена на Факултетот од Универзитетот „Кирил и Методиј“ 1976 година (по повод 30-годишнината од основањето на првата високообразовната организација во СРМ);
– Плакета на Факултетот доделена од Институтот за национална историја 1978 година;

– Пофалница од Универзитетот во Сараево, 1990 година;
– Благодарница од Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура (сребрен јубилеј) 1967-1992;
– Признание од Универзитетот во Полска во 1996 година;
– Награда „Климент Охридски“ во 1996 година (по повод 50-годишнината од постоењето наФакултетот, а како општествено признание за особено значајни остварувања во образованието и воспитанието од интерес за РМ).

Членовите на наставниот кадар се добитници на повеќе престижни државни и меѓународни награди и признанија за научни и уметнички достигнувања:
– Наградата АВНОЈ
– Наградата Климент Охридски
– Наградата 13 Ноември
– Наградата Гоце Делчев
– Браќа Миладиновци
– Димитар Митрев
– Стале Попов
– Ацо Шопов
– Рациново признание
– Хердерова награда
– Његошова награда
– Гетеова медаља
– Медаља од фондот на Лермонтов
– Француско одликување, Витез и офицер на легијата на честа
– Француско одликување, Рицар од редот на академски палми
– Жупанчичево признание
– Божидар Настев
– Златно перо
– Балканика
– Роман на годината
– „Нова Македонија“
– Научник на годината

ПРВ ЦИКЛУС ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

Додипломските студиина Филолошкиот факултет траат 4 (четири) години, аод 2005 годинанаставата се изведува според критериумите на ЕКТ-системот и Болоњската декларација.
Наставно-научната работа на Филолошкиот факултет “Блаже Конески“ е организирана и се изведува преку единаесеткатедри:

 1. Катедра за македонски јазик
 2. Катедра за македонска книжевност и култура
 3. Катедра за албански јазик и книжевност
 4. Катедра за туски јазик и книжевност
 5. Катедра за славистика
 6. Катедра за романски јазици и книжевности
 7. Катедра за германски јазик и книжевност
 8. Катедра за англиски јазик и книжевност
 9. Катедра за општа и компаративна книжевност
 10. Катедра за преведување и толкување
 11. Катедра за италијански јазик и книжевност

Во рамките на Факултетот од 2007 година работи и Центарот за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски јазик.

ВТОР ЦИКЛУС ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

На Филолошкиот факултет “Блаже Конески” се организираатпоследипломски студииод научните области јазик и книжевност, и тоа:

Македонскијазик

Македонскакнижевност

Науказајазик:
‐Албанскијазик

‐Турскијазик
‐Англискијазик
‐Романистика
‐Германскијазик
‐Славистика(Русистика)
‐Славистика(Полонистика)

Науказакнижевност:
‐Општаикомпаративнакнижевност
‐Албанскакнижевност
‐Турскакнижевност
‐Славистика(Полонистика)
‐Англискакнижевност
‐Романистика
‐Германскакнижевност

(Video) Гостување на Михал Вивег на Филолошки / Michal Viewegh's presentation at Faculty of Philology

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Од своето постоење до денес Факултетот има остварено обемна и значајна меѓународна соработка преку склучување на меѓууниверзитетски договори, а меѓу позначајните се:
– Воронешкиот државен универзитет;
– Универзитетот Нова Сорбона ПаризIII,ИНАЛКО, Орлеан;
– Московскиот државен универзитет„Ломоносов“, Руска академија на науките;
– Карловиот универзитет во Прага;

– Масариковиот универзитет во Брно;
– Универзитетите во Варшава, Катовице, Позањ и Ополе;
– Јегјелонскиот универзитет во Краков;
– Универзитетот „Мартин Лутер“ во Хале;
– Универзитетот во Грац, Австрија;
– Универзитетите во Неапол, Бари, Удине;
– Универзитетите во Истанбул, Анкара, Едрене;
– Универзитетите во Тирана, Ѓирокастро;
– Универзитетитево Љубљана, Марибор, Загреб, Белград, Нови Сад, Ниш, Софија, Солун.

Со склучените меѓународни договори постигнати се договори за образовна, научна и културна соработка, за изработка на заеднички научноистражувачки проекти и теми, размена на визитинг-професори, размена на студенти и постдипломци, организирање на заеднички научни конференции, размена на специјалисти, учество на заеднички научни проекти, размена на публикации, книги, научна литература и сл.

За нас – Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје (1)

ВРЕДНОСТИ

Највисоки академски стандарди и интегритет од наставниот кадар и од студентите; колегијалност и соработка; слобода на мислење и изразување; диверзитет, еднаквост и социјална правда; воспитување на студентите во духот на хуманоста и демократичноста; образование во текот на целиот живот.

За нас – Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје (2)

ВИЗИЈА

Визијата на Филолошкиот факултет е да придонесе кон развојот и благосостојбата на општеството преку високо образование во кое новите генерации ќе стекнат, применат и надградат знаења и вештини неопходни за да станат еднакви и конкурентни граѓани во новиот глобален свет. Тоа сметаме дека ќе го постигнеме преку поттикнување на дух на интелектуална љубопитност, култура на космополитизам преку учење на светските и регионалните јазици и запознавање со нивните култури, како и промовирање на највисоките научно-истражувачки стандарди. На тој начин, ние ќе продолжиме да бидеме расадник на научници, педагози, преведувачи и интелектуалци кои ќе придонесат за развојот на македонскиот јазик, култура и општество преку нивната работа, творештво и дијалог на еднакво рамниште со светот кој не опкружува.

За нас – Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје (3)

МИСИЈА

Мисијата на Филолошкиот факултет е да подготвува стручњаци од областа на филолошките науки; да организира и да развива научна и истражувачка дејност да се грижи за издигнување на наставен и научен подмладок и да организира разни форми на научно и стручно образование; да издава учебници, други учебни помагала, публикации, научни и стручни книги и др.; да работи на издигнување и усовршување на постојните кадри во соработка со други установи и институции; да организира и да учестува на симпозиуми, научни собири и други научни активности; да соработува со сродни наставно-научни институции во земјата и во странство со цел да се организира и упредува наставната и научната дејност на дисциплините што се изучуваат на Факултетот; организира и други форми на наставна и научна работа во рамките на други меѓународни програми и да изведува настава по странски јазици и по македонски јазик на факултетите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, како матичен Факултет за овој вид настава.

(Video) Портрет - Владимир Алексеевич Мошин , рускиот емигрант во македонската приказна
(Video) Мартина Анастасовска, претседател на ФСС-СФ - Студирај на УКИМ - Стоматолошки факултет - Скопје!

Videos

1. "The power of the heritage and culture" - "Shared or Contested Heritage" project
(ALDA - European Association for Local Democracy)
2. Лекция М. Н. Саенко «Славянские языки и лексикостатистика» на II Школе славистики
(Кафедра славянской филологии МГУ)
3. 70 години постоење на Ботаничката градина во Скопје
(Види Вака)
4. «Современная славистика и международные съезды славистов»
(VSUPRESS)
5. Оваа година се навршуваат 100 години од раѓањето на големиот Блаже Конески
(Сител Телевизија)
6. Славяне и славистика в новейшей российской образовательной практике и массовом дискурсе
(Центр славянских культур)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 06/25/2023

Views: 5297

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.