(PDF) ISSN-1857-97792017/02/01  · 1 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ISSN-1857-9779 Б И Л Т - DOKUMEN.TIPS (2023)

 • 1

  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

  ВО СКОПЈЕ

  ISSN-1857-9779

  Б И Л Т Е Н НА

  УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

  ВО СКОПЈЕ

  Број 1139

  Скопје, 1 февруари 2017 година

 • 2

  Издание на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во

  Скопје

  Ул. „Гоце Делчев“ бр. 9, 1000 Скопје

  ПРВИОТ БРОЈ НА БИЛТЕНОТ Е ОБЈАВЕН ВО МАЈ 1957 ГОДИНА

  Уредник на издавачката дејност на УКИМ:

  проф. д-р Никола ЈАНКУЛОВСКИ, ректор

  Уредник на Билтенот: Томислав БАШЕВСКИ

  Лектор: Весна Илиевска - Цветановска

 • 3

  Бр. ______________

  _5.8. 2013_

  Скопје

  Предмет: Материјали за Билтенот за објавување на веб-страницатана

  УКиМ

  Согласно член 132, став 5 од Законот за високото образование(„Сл. весник на РМ” бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009,115/2010, 17/2011, 51/2011 и 123/2012), на веб-страницата наУниверзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, од бројот 1059 од 15август 2013 година, ќе се објавуваат рефератите за избор вонаставно-научни, научни и соработнички звања, рецензиите заподобност на темата и оспособеноста на кандидатот за вршење научнаработа, прегледите на одобрените докторски дисертации, прифатенитемагистерски и специјалистички теми, рецензиите на учебници и учебнипомагала, како и рефератите за доделување на звањето почесенпрофесор и титулата почесен доктор на Универзитетот „Св. Кирил иМетодиј”. По објавување на материјалите на веб-страницата,факултетите и институтите за своите потреби, истите треба да гиотпечатат во материјална форма за да можат да ги достават начленовите на наставно-научниот, односно научниот совет. Поради тоа,потребно е сите материјали што се предвидени за објавување воБилтенот на Универзитетот, благовремено да ги доставувате воелектронска форма.

  Поради усогласеност и униформност на текстовите потребно ематеријалите за објавување да се доставуваат како Microsoft Word2003 документи во кои исклучиво ќе се користи системскиот фонтGeorgia. Овој фонт содржи богато множество на кирилични(македонски, српски, руски), латинични (со различни видови нанадредени знаци), грчки и други знаци. Варијанта на овој фонт сокорегирани знаци во италик формата за македонските букви ‘д’, ‘п’,‘т’, ‘г’ може да се добие во компјутерскиот центар на УКиМ набарање на факултетот. Исто така, таму може да се добие софтверскорешение со кое може да се испрограмира тастатурата на персоналенсметач кога работи под Windows XP оперативниот систем припритискање на копчето ‘`’ во македонска поддршка да се добие знакот‘ѐ’, а при притискање на копчето ‘~’ во македонска поддршка да седобие знакот ‘ѝ’.

  Поради запазување на роковите за објавување на материјалите воБилтенот, но и на веб-страницата, ве молиме, рефератите откако ќебидат лекторирани, да ja доставите оригиналната верзија(лекторирана со потписите), а електронската верзија да ја доставитена e-mail адресата: [emailprotected] (so mali bukvi).

  Неблаговремено доставените материјали и оние кои нема да бидатнапишани согласно упатството нема да бидат објавени во тој број,туку ќе бидат поместени за објавување во наредниот број одБилтенот, односно откако ќе ја добиеме бараната верзија.

  Ви благодариме за соработката.

  Со почит,

  УКИМ-Ректорат

  Изготвил:Т.Б.

  Одобрил:К.М.

 • 4

  Содржина на Билтен број 1139 од 1 февруари 2017 година

  ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ

  1. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звањаво наставно-научните области: градежни материјали, механика нацврсто и деформабилно тело и друго на Градежниот факултет во Скопје(д-р ТодоркаСамарџиоска).......................................................................................................8-36

  2. Рецензија за оцена на докторската дисертација Одржливпроектен менаџмент на идејни архитектонски проекти за станбенизгради од м-р Александар Петровски, пријавена на Градежниотфакултет воСкопје......................................................................................................................37-48

  3. Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд наГрадежниот факултет во Скопје (Катерина Илиќ, Лидија Анастасова,Трајан Сарафимов, СлободанЈованоски)...................................................................49

  ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 1. Рецензија за оцена на докторскатадисертација Стратешки пристап кон

  локалниот економски равој – случај на Општина Ресен изработенаод м-р Биљана Рунчевска, пријавена на Економскиот факултет воСкопје...................................................................................................................50-59

  МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звањаво наставно-научната област (дисциплина) моторни возила наМашинскиот факултет во Скопје (д-р АлександарКостиќ)....................................................................60-70

  2. Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд наМашинскиот факултет во Скопје (Виолета Спасовска, Бојан Петрески,Оливер Андовски, Вера Спирковска, Жарко Младеновски, ЕленаКитановска, Моника Тимосиевска, Моника Улер-Зефиќ, ГабриелаЗафировска, НиколаГерасимовски)...................................................................................71-74

  МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. Реферат за избор на еден наставник во сите наставно-научнизвања по предметот имунологија на Медицинскиот факултет во Скопје(д-р Дејан Трајков)..75-103

  2. Реферат за избор на еден наставник во сите наставно-научнизвања по предметот судска медицина на Медицинскиот факултет воСкопје (д-р ЗлаткоЈаќовски)..........................................................................................................104-118

  3. Реферат за избор на научи работници по предметот интернамедицина на Медицинскиот факултет во Скопје (д-р Јагода Стојковиќ,д-р ЕмилијаАнтова)...............................................................................................................119-165

  4. Реферат за избор на 3 асистенти-докторанди по предметотхирургија на Медицинскиот факултет во Скопје (д-р СлободанГурмешевски, д-р Томи Камиловски, д-р АлександарИлиевски)...............................................166-171

  5. Рецензија за оцена на докторската дисертација Прогностичкифактори за неповолен исход кај болните со сезонска инфлуенца од м-рд-р Марија Цветановска пријавена на Медицинскиот факултет воСкопје................172-178

  6. Рецензија за оцена на докторската дисертација Генетскипредиктори на опиоидна осетливост при третман на болка поколоректална хирургија од м-р Вања Џамбазовска Трајковска,пријавена на Медицинскиот факултет воСкопје...................................................................179-185

  7. Рецензија за оцена на докторската дисертација Проценка намолекуларни, серолошки и конвенционални методи за дијагноза наинфекции со Candida и Aspergillus од м-р Гордана Мирчевска,пријавена на Медицинскиот факултет воСкопје..................................................................186-192

 • 5

  ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“

  1. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звањаво научната област граѓанско материјално право на Правниот факултет„Јустинијан Први“ во Скопје (д-р НедаЗдравева)......................................................................193-211

  2. Рецензија за оцена на докторската дисертацијаИнформатизацијата како мерка на образовната политика од м-р АнаСекуловска, пријавена на Правниот факултет „Јустинијан Први“ воСкопје..........................................212-217

  3. Рецензија за оцена на докторската дисертација Родителскитеправа и должности во македонското и споредбеното право од м-р АртаСелмани-Бакиу, пријавена на Правниот факултет „Јустинијан Први“ воСкопје..................................................................................................................218-222

  4. Рецензија за оцена на докторската дисертација Предизвиците налиерализмот како политичка теорија и практика, со осврт наРепублика Македонија од м-р Маја Стојанова, пријавена на Правниотфакултет „Јустинијан Први“ воСкопје...........................................................223-230

  СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

  1. Рецензија за оцена на докторската дисертација Асоцијацијапомеѓу пародонталната болест и хроничната бубрежна болест од м-рАна Белазелковска Грежловска, пријавена на Стоматолошкиот факултетвоСкопје..................................................................................................................231-235

  ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО

  1. Рецензија за оцена на докторската дисертација Напредноадаптивно учење

  од м-р Велимир Граоркоски, пријавена на Факултетот заинформатички науки и компјутерско инженерство воСкопје................................................231-235

  ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. Реферат за избор на еден насловен вонреден професор попредметот фармакоекономија на Фармацевтскиот факултет во Скопје(д-р РубинчоЗарески)...........................................................................................................238-240

  2. Рецензија на ракописот Практични вежби по токсиколошки

  форензични анализи од авторите: проф. д-р Татјана Кадифкова

  Пановска, проф. д-р Лидија Петрушевска-Този и доц. д-р Тања

  Петреска Ивановска, пријавен на Фармацевтскиот факултет во

  Скопје.................................................................................................................241-255

  3. Рецензија за оцена на докторската дисертација Биоаналитичкиметоди за

  определување на антиепилептични лекови од новата генерацијаод

  м-р Арлинда Хаџиу Зајми, пријавена на Фармацевтскиот факултетво

  Скопје.................................................................................................................256-267

  ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“

  1. Реферат за избор во наставно-научно звање (доцент) по шпанскакнижевност на

  Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје (д-р СањаМихајловиќ-

  Костадиновска)............................................................................................................268-277

  2. Реферат за избор во звањето вонреден професор понаставно-научните области:

  албанологија, применета лингвистика и преведување на Филолошкиотфакултет „Блаже

  Конески“ во Скопје (д-р ИсметОсмани)...................................................................278-302

  3. Рецензија за оцена на докторската дисертација Категоријатавреме во албанскиот и

  англискиот глаголски систем од м-р Блерта Демири, пријавена наФилолошкиот

  факултет „Блаже Конески“ воСкопје..............................................................................303-316

  4. Рецензија за оцена на докторската дисертација Иницијација ипокајание:

  доминантни топоси во наративниот дискурс на рускиот филм на XXIвек од

 • 6

  м-р Атанас Чуповски, пријавена на Филолошкиот факултет „БлажеКонески“ во

  Скопје..................................................................................................................................317-321

  ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ

  1. Рецензија за оцена на докторската дисертација Глобалнитеедукативни програми и нивната примена во Република Македонија,изработена од м-р Снежана

  Андреевска Филиповска, поднесена на Економскиот институт воСкопје.........328-340

  2. Рецензија за оцена на докторската дисертација Хармонизацијана внатрешната ревизија во јавниот сектор на Република Македонијасо европските и

  меѓународните стандарди, изработена од м-р Богдан Ѓурчевски,пријавена на

  Економскиот институт воСкопје....................................................................................341-345

  3. Рецензија за оцена на докторската дисертација Влијанието наклиматските промени врз економскиот развој, изработена од м-р ЕленаЃуроска, поднесена на

  Економскиот институт воСкопје....................................................................................346-356

  4. Исправка на Преглед на прифатени теми за изработка намагистерски труд на Економскиот институт во Скопје (ДаркоБакрачевски)...............................................357

  ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

  5. Рецензија за оцена на докторската дисертација Рецепцијата навизуелната

  уметност низ политичкиот дискурс од м-р АлександраРистовска,

  пријавена на Институтот за македонска литература воСкопје...................358-368

  6. Преглед на одобрени теми за изработка на докторски труд наИнститутот за

  македонска литература во Скопје (м-р ГлориаФоссен).................................367

  ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА

  1. Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд наИнститутот за

  социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје (ИванаСимоновска,

  Анѓела Илиевска, Весна Димовска, Габриела Маџоска, Игор

  Смилевски)..............................................................................................................368

  ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“

  1. Рецензија за оцена на докторската дисертација Практикувањетона воените

  операции и цивилните мисии на европската безбедносна и

  одбранбена политика и државите кандидатки за членство во

  Европската Унија од м-р Анита Глигорова, пријавена наПравниот

  факултет „Јустинијан Први“ воСкопје.............................................................369-376

 • 7

 • 8

  РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВОНАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ,

  МЕХАНИКА НА ЦВРСТО И ДЕФОРМАБИЛНО ТЕЛО И ДРУГО НА ГРАДЕЖНИОТФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

  Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“во Скопје,

  објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ од 3-4.12.2016година, за избор на

  наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научнитеобласти градежни

  материјали, механика на цврсто и деформабилно тело и друго, иврз основа на Одлуката

  на Наставно-научниот совет, бр. 02-2/136-168, донесена на 445.седница, одржана на

  28.12.2016 година, формирана е Рецензентска комисија во состав:д-р Љупчо Лазаров,

  редовен професор во пензија на Градежниот факултет во Скопје,д-р Мери Цветковска,

  редовен професор на Градежниот факултет во Скопје и д-р МилорадЈовановски, редовен

  професор на Градежниот факултет во Скопје.

  Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето надоставената

  документација го поднесуваме следниов

  И З В Е Ш Т А Ј

  На објавениот конкурс за избор на наставник во ситенаставно-научни звања во

  научните области: градежни материјали, механика на цврсто идеформабилно тело и

  друго, во предвидениот рок се пријави д-р Тодорка ИлијаСамарџиоска, дипломиран

  градежен инженер, вонреден професор на Градежниот факултет воСкопје.

  1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ

  Кандидатката вонр. проф. д-р Тодорка Самарџиоска е родена на10.1.1971 год., во

  Прилеп. Средно образование завршила во УЦОТМН „Мирче Ацев“ воПрилеп во 1989

  година. Со високо образование се стекнала на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“,

  Градежен факултет во Скопје, со просечен успех 9,35 за ситепредмети и 9,8 за групата

  предмети на катедрата на која конкурира. Дипломската работа одобласта на динамиката

  на конструкциите, со наслов „Споредбена сеизмичка анализа на12-катница по

  сеизмичките прописи на Југославија, Романија, СССР и САД“, јаодбранила на 28.9.1994

  год. со одлична оценка 10 (десет). Од страна на Ректоратот наУниверзитетот „Св. Кирил

  и Методиј“ била прогласена за најдобро дипломиран студент наГрадежниот факултет за

  учебната 1993/1994 година.

  Кандидатката активно се служи со англискиот јазик. Покрајанглискиот,

  одлично ги владее сите јазици на поранешните југословенскирепублики, бугарскиот

  јазик, како и добро познавање на шпанскиот и францускиотјазик.

  Во учебната 1994/1995 се запишала на магистерските студии наГрадежниот

  факултет, на конструктивната насока. Студиите ги завршила на28.5.1999 година, со

  просечен успех 9,89, со одбраната на магистерскиот труд на тема:„Преднапрегнати

  хиперболични параболоидни кабловски мрежи над елиптичнаоснова”.

  Во периодот од две години, 2002 и 2003, престојувала во ВеликаБританија, на

  Wessex Institute of Technology, Southampton, каде што работелана изработка на

  докторската теза во областа на примената на методите на граничниелементи (BEM –

  Boundary Element Method) во механиката. Докторската теза поднаслов “Boundary Element

 • 9

  Dual Reciprocity Method with Multi Domains for ModellingFractured Porous Media: Single and

  Two-Phase Flow and Transport” (на македонски: „Методата награнични елементи со

  мултидомени за моделирање на испукани порозни средини: едно идвофазен тек и

  транспорт“) ја одбранила на 20.11.2006 година. Дипломатаиздадена на ден 9.2.2007 од

  Универзитетот во Велс, Весекс-институтот за технологија, ВеликаБританија, е

  нострифицирана по соодветната постапка на Министерството заобразование и наука и

  призната како диплома за стекнато академско звање - доктор натехнички науки со

  решение бр. 09-2364/2 од 10.5.2007 год.

  На 21.6.2012 година е избрана во звањето вонреден професор наГрадежниот

  факултет во Скопје во областа на техничката механика и јакостана материјалите.

  Во моментот е вонреден професор. Последниот реферат за избор еобјавен во

  Билтенот на Универзитетот бр. 1032 од 31.5.2012 година.

  Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни,стручни,

  педагошки и други остварувања на кандидатката од почетокот накариерата, објавени во

  Билтенот бр. 926 од 15.9.2007 и бр. 1032 од 31.5.2012 година,како и вкупните научни,

  стручни, педагошки и други остварувања на кандидатката одпоследниот избор до денот

  на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која еод важност за изборот.

  2. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НАКАНДИДАТКАТА ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА

  Наставно-образовна дејност

  Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Градеженфакултет во

  Скопје, кандидатката д-р Тодорка Самарџиоска наставната дејностја остварува преку

  организирање на предавања, вежби, корекции, консултации, домашнии семинарски

  работи, како и писмени и усни испити на првиот, вториот итретиот циклус на Градежниот

  факултет. Во периодот од изборот за вонреден професор до сега,на првиот циклус студии

  ги покрива предавањата по предметите: градежни материјали иградежна физика на

  студиската програма по градежништво, теориска механика настудиската програма по

  геодезија, градежни конструкции и материјали на студискатапрограма по геотехника,

  како и вежбите по истите предмети. На вториот циклус студии поградежништво одржува

  предавања по предметите методи на гранични елементи и енергетскаефикасност на

  објекти на конструктивната насока, предметот енергетски ефикасниобјекти од листата на

  слободни изборни предмети од УКИМ и предметот теорија на наука иметодологија на

  истражување за студиската програма по менаџмент со недвижности.На првиот циклус на

  интердисциплинарните студии по инженерство на животна средина иресурси ги водела

  предметите: механика на цврсто тело и техничка механика и јакостна материјалите, а на

  вториот циклус предметот - транспортни процеси во животнасредина. Во летниот

  семестар на учебната 2014/2015 год. го водела предметоткарактеристики на градежни

  материјали на Воената академија при Универзитетот „Гоце Делчев“.За сите предмети има

  подготвено прегледни презентации за предавања и вежби, како ипечатени предавања за

  студентите.

  На третиот циклус студии, во рамките на докторската школа наУниверзитетот,

  самостојно ги води предметите: звучна изолација за одржливиурбани конструкции и

  акустика на простории, додека во соработка со уште по еденнаставник ги предава

  предметите моделирање на порозни средини за тек и транспорт наконтаминанти и

  проценка на животен циклус и проектирање на одржливиобјекти.

 • 10

  Од изборот во звањето вонреден професор до сега била ментор на39 дипломски

  работи, претежно од областа на градежната физика и градежнитематеријали.

  Кандидатката учествувала како член во комисија за оцена иодбрана на 38 дипломски

  работи, 10 магистерски работи и 2 докторски дисертации.

  Автор е на рецензиран учебник под наслов „Градежни материјали“ икоавтор на

  учебникот „Принципи на статиката“. Има подготвено интернискрипти од предавања и

  пакет материјали за сите предмети кои ги предава на тритециклуси на Градежниот

  факултет.

  Сите активности на кандидатката од областа нанаставно-образовната дејност за

  периодот од изборот во звањето вонреден професор на кандидаткатадо сега се

  претставени во Анексот 2.

  Научноистражувачка дејност

  Д-р Тодорка Самарџиоска, во периодот од последниот избор завонреден

  професор, има објавено вкупно 28 научни трудови од областите наградежни материјали,

  градежна физика, енергетската ефикасност на објекти, како ипримената на методите на

  гранични елементи во сите области на механиката, од кои 4 научнитруда во научни

  списанија со импакт-фактор (фактор на влијание), 3 труда вомеѓународни научни

  списанија, 4 трудови во меѓународни научни публикации, 14трудови во зборници со

  меѓународен уредувачки одбор, 2 трудови во зборници од научнисобири и 1 труд во

  зборник од високообразовна институција.

  Во научноистражувачката работа, како позначајна може да сеиздвои улогата на

  носител на научноистражувачкиот проект „Нумеричко моделирање напорозни средини

  за испитување на тек и транспорт на контаминанти”, финансиран одМинистерството за

  образование и наука на РМ, во периодот октомври 2010 – септември2012. Раководител е

  и на тековниот научноистражувачки проект „Примена на отпадностакло како агрегат во

  бетон“, финансиран од Градежниот факултет и ИЕГЕ при ГИМ. Билаучесник во два

  научноистражувачки едногодишни проекта, финансирани од УКИМ.

  Во рамките на COST - програмата за вмрежување на истражувачи иинженери,

  учесник е во две тековни акции и во две завршени акции.

  Кандидатката учествувала и на бројни работилници, семинари,симпозиуми и

  конференции со сопствени усни и постерски презентации во земјатаи во странство. Едно

  од најзначајните учества е како повикан воведен предавач намеѓународна конференција

  во Тајланд, ICESEE2015.

  Во Анексот 2 се наведени листите на трудови со оригиналнинаучни/стручни

  резултати објавени во зборници и списанија, со меѓународни идомашни уредувачки

  одбори, како и останатите активности од областа нанаучноистражувачката дејност.

  Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес

  Д-р Тодорка Самарџиоска е активно вклучена востручно-апликативната работа

  на Градежниот факултет. Во изминатиот период од изборот возвањето вонреден

  професор до денес, стручната дејност ја реализира со учество вомногу идејни и основни

  проекти, елаборати за градежна физика, за енергетска ефикасности за заштита од бучава,

  стручни мислења и ревизии на проекти за различни типови наобјекти, самостојно, како

  носител или, пак, како соработник. Врши стручна дејност какоконсултант на Јавното

 • 11

  петпријатие за државни патишта, Јавното претпријатие Македонскижелезници, Град

  Скопје и други компании.

  Во мај 2014 година остварила студиски престој на Универзитетотво Фиренца,

  Италија, додека во февруари 2016 година на Весекс - институтотза технологија (WIT),

  Велика Британија.

  Кандидатката во периодот од 15. IX 2011 до 14. IX 2015 јаизвршувала функцијата

  продекан за настава на Градежниот факултет во Скопје, и активноучествувала во

  организацијата на комплетната настава и координацијата наизработката на новите

  студиски програми и нивната акредитација. Во тековниот период,од 15. IX 2015, ја

  извршува функцијата продекан за наука и меѓународна соработка наГрадежниот

  факултет. Покрај тоа, неколку години по ред е координатор наЕразмус - програмата за

  мобилност на Градежниот факултет.

  Член е на повеќе здруженија, како на пример: член на Собрание наКомората на

  овластени архитекти и инженери (во два мандати), член наМакедонскиот центар за

  енергетска ефикасност – МАЦЕФ, член на Друштвото на градежниконструктори - ДГКМ.

  Во втор мандатен период е претседател на Техничкиот комитет бр.8 „Системи и опрема

  за топлинска заштита од пожар кај градежни објекти“ во рамкитена ИСРМ (Институт за

  стандардизација на Р Македонија), член на Работна група зареализација на регионална

  програма за енергетска ефикасност во земјите од Западен Балканпри Министерството за

  економија на РМ, одговорен инженер на Одделот за изолациониматеријали, керамика,

  градежна физика и хемија во Лабораторијата за градежнипроизводи, материјали и

  конструкции на Градежниот Факултет, член на Тело за рамнотежа наинтереси – ГИМ,

  член на Научниот совет на Институтот за екологија, градежништвои енергија – ИЕГЕ итн.

  Во периодот 2012-13 год., од страна на КОАИ, кандидатката билаангажирана

  како ревидент на стручните преводи на определени делови одЕврокодовите 1, 5 и 9,

  додека во 2015 год., како предавач во обуките за инженери заимплементација на

  Еврокодовите во практиката, за што подготвила и делови одприрачникот.

  Во 2014 и 2015 година била ангажирана како предавач во трициклуси на тимот

  за обука на енергетски контролори при МАЦЕФ во Скопје.

  Во рамките на проектот на Владата на РМ за превод на стручникниги и

  учебници, учествувала во преводот и рецензијата на двекниги.

  По изборот во звањето вонреден професор учествувала воподготовката на

  национални документи, и била член на организационен илипрограмски одбор на повеќе

  меѓународни научни/стручни собири.

  Во Анексот 2 се наведени активностите од областа настручно-апликативната

  дејност и дејноста од поширок интерес во периодот од изборот возвањето вонреден

  професор до денес.

  Оценка од самоевалуација

  Кандидатката д-р Тодорка Самарџиоска, во периодот од 2012/2013до 2015/2016

  година, доби позитивни оценки (од 9,47 до 10,0) од анонимноспроведените анкети на

  студентите на Градежниот факултет.

  ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

  Врз основа на целокупната доставена документација и личнотопознавање на

  кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и јаоценува наставно-

 • 12

  образовната, научноистражувачката и стручно-апликативнатадејност, како и дејноста од

  поширок интерес на д-р Тодорка Самарџиоска. Во изминатиотпетгодишен период по

  изборот во звањето вонреден професор, таа се докажа како вредени исполнителен

  наставник, со изразена посветеност кон наставната,научноистражувачката и

  апликативната дејност. Се одликува со извонредна способност запренесување и

  организација на наставните единици, а нејзината совесност иисполнителност, како и

  коректниот и одмерен однос кон студентите ја прави омилена меѓунив. Приложената

  листа на објавени научни трудови сведочи дека кандидатката е соизразена мотивираност

  за следење на најновите сознанија во науката од областа наградежните материјали и

  механиката на цврсто и деформабилно тело. Успешно ги применуванумеричките методи,

  особено методите со гранични елементи, за решавање на различнипроблеми од

  механиката и конструкциите. Посебен интерес на нејзинотоистражување претставуваат

  областите на градежната физика и енергетската ефикасност наобјектите.

  Врз основа на претходно изнесените активности кои гизадоволуваат

  критериумите дадени во Правилникот за критериумите и постапкатаза избор во

  наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звањана Универзитетот „Св.

  Кирил и Методиј“ во Скопје, позитивната оценка одсамоевалуацијата и од личното

  познавање на кандидатката, Комисијата има чест и задоволство даму предложи на

  Наставно-научниот совет на Градежниот факултет во Скопје, д-рТодорка Самарџиоска,

  дипл.град.инж., да биде избрана во звањето редовен професор одобласта градежни

  материјали, механика на цврсто и деформабилно тело, градежнафизика и енергетски

  ефикасни објекти.

  РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

  1. Проф. д-р Љупчо Лазаров с.р

  2. Проф. д-р Мери Цветковска с.р

  3. Проф. д-р Милорад Јовановски с.р

  АНЕКС 2

  ОБРАЗЕЦ

 • 13

  КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,

  НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

  Кандидат: Тодорка Илија Самарџиоска

  (име, татково име и презиме)

  Институција: Градежен факултет - Скопје

  (назив на факултетот/институтот)

  Научни области: градежни материјали, механика на цврсто и

  деформабилно тело, градежна физика, енергетски

  ефикасни објекти

  НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

  Ред.

  број Назив на активноста: Поени

  Учебна 2012/2013 година 14.1

  Предавања на прв циклус студии

  1 Теориска механика – геодезија / 2 1.2

  2 Техничка механика и јакост на материјалите -ИЖИС / 3 1.8

  3 Механика на цврсто тело (ИЖИС) / 3 1.8

  4 Градежна физика / 2 1.2

  Вежби на прв циклус студии

  5 Теориска механика – геодезија / 2 0.9

  6 Техничка механика и јакост на материјалите -ИЖИС / 3 1.35

  7 Механика на цврсто тело (ИЖИС) / 3 1.35

  8 Градежна физика / 2 0.9

  Предавања на втор циклус студии

 • 14

  9 Методи на гранични елементи за инженери / 2 1.5

  10 Енергетска ефикасност на градежни објекти /1 0.75

  Вежби на втор циклус студии

  11 Методи на гранични елементи за инженери / 2 0.9

  12 Енергетска ефикасност на градежни објекти /1 0.45

  Учебна 2013/2014 година 21.825

  Предавања на прв циклус студии

  13 Градежна физика / 2 1.2

  14 Техничка механика и јакост на материјалите -ИЖИС / 3 1.8

  15 Теориска механика / 2 1.2

  16 Градежни конструкции и материјали / 3 1.8

  Вежби на прв циклус студии

  17 Градежна физика / 2 0.9

  18 Техничка механика и јакост на материјалите -ИЖИС / 3 1.35

  19 Теориска механика / 2 0.9

  20 Градежни конструкции и материјали / 2 0.9

  Предавања на втор циклус студии

  21 Методи на гранични елементи за инженери / 3 2.25

  22 Енергетска ефикасност на објекти /1.5 1.125

  23 Транспортни процеси во животна средина (ИЖИС) / 3 2.25

  24 Енергетски ефикасни објекти (УКИМ) / 2 1.5

  25 Теорија на наука и методологија на истражување / 2 1.5

  Вежби на втор циклус студии

  26 Методи на гранични елементи за инженери / 2 0.9

  27 Енергетска ефикасност на објекти /1 0.45

  28 Транспортни процеси во животна средина (ИЖИС) / 3 1.35

  29 Теорија на наука и методологија на истражување / 1 0.45

  Учебна 2014/2015 година 23.475

 • 15

  Предавања на прв циклус студии

  30 Градежна физика / 2 1.2

  31 Градежни материјали / 3 1.8

  32 Теориска механика / 2 1.2

  33 Градежни конструкции и материјали / 3 1.8

  34 Карактеристики на градежни материјали (ВА при УГД)/

  2

  1.2

  Предавања на втор циклус студии

  35 Методи на гранични елементи за инженери / 3 2.25

  36 Енергетска ефикасност на објекти /1.5 1.125

  37 Енергетски ефикасни објекти (УКИМ) / 2 1.5

  38 Теорија на наука и методологија на истражување / 2 1.5

  Вежби на втор циклус студии

  39 Методи на гранични елементи за инженери / 2 0.9

  40 Енергетска ефикасност на објекти /1 0.45

  41 Теорија на наука и методологија на истражување / 1 0.45

  Предавања на трет циклус студии

  42 Моделирање на порозни средини за тек и транспорт на

  контаминанти / 1

  0.9

  43 Звучна изолација за одржливи урбани конструкции / 2 1.8

  44 Акустика на простории / 2 1.8

  45 Проценка на животен циклус и проектирање на

  одржливи објекти / 1

  0.9

  Вежби на трет циклус студии

  46 Моделирање на порозни средини за тек и транспорт на

  контаминанти / 1

  0.45

  47 Звучна изолација за одржливи урбани конструкции / 2 0.90

  48 Акустика на простории / 2 0.90

  49 Проценка на животен циклус и проектирање на

  одржливи објекти / 1

  0.45

 • 16

  Учебна 2015/2016 година 22.575

  Предавања на прв циклус студии

  50 Градежни материјали / 3 1.8

  51 Градежна физика / 3 1.8

  52 Теориска механика / 2 1.2

  53 Градежни конструкции и материјали / 3 1.8

  Предавања на втор циклус студии

  54 Методи на гранични елементи за инженери / 3 2.25

  55 Енергетска ефикасност на објекти /1.5 1.125

  56 Енергетски ефикасни објекти (УКИМ) / 1 0.75

  57 Теорија на наука и методологија на истражување / 2 1.5

  Вежби на втор циклус студии

  58 Методи на гранични елементи за инженери / 2 0.9

  59 Енергетска ефикасност на објекти /1 0.45

  60 Теорија на наука и методологија на истражување / 1 0.45

  61 Енергетски ефикасни објекти (УКИМ) / 1 0.45

  Предавања на трет циклус студии

  62 Моделирање на порозни средини за тек и транспорт на

  контаминанти / 1

  0.9

  63 Звучна изолација за одржливи урбани конструкции / 2 1.8

  64 Акустика на простории / 2 1.8

  65 Проценка на животен циклус и проектирање на

  одржливи објекти / 1

  0.9

  Вежби на трет циклус студии

  66 Моделирање на порозни средини за тек и транспорт на

  контаминанти / 1

  0.45

  67 Звучна изолација за одржливи урбани конструкции / 2 0.90

  68 Акустика на простории / 2 0.90

 • 17

  69 Проценка на животен циклус и проектирање на

  одржливи објекти / 1

  0.45

  Учебна 2016/2017 година (зимски семестар) 12.15

  Предавања на прв циклус студии

  70 Градежни материјали / 3 1.8

  71 Теориска механика / 2 1.2

  Предавања на втор циклус студии

  72 Методи на гранични елементи за инженери / 3 2.25

  73 Теорија на наука и методологија на истражување / 2 1.5

  Вежби на втор циклус студии

  74 Методи на гранични елементи за инженери / 2 0.9

  75 Теорија на наука и методологија на истражување / 1 0.45

  Предавања на трет циклус студии

  76 Акустика на простории / 2 1.8

  77 Проценка на животен циклус и проектирање на

  одржливи објекти / 1

  0.9

  Вежби на трет циклус студии

  78 Акустика на простории / 2 0.9

  79 Проценка на животен циклус и проектирање на

  одржливи објекти / 1

  0.45

  Настава во школи и работилници 12

  80 Кнауф академија: предавање на тема „Енергетски

  ефикасни објекти“, 10.05.2013 и „Звук и

  акустика“,13.12.2013. (2 х 1)

  2

  81 „Зголемување на ЕЕ и употреба на обновливи извори на

  енергија во пограничниот регион” – отворени

  предавања за мали и средни претпријатија и општинска

  администрација во Охрид, Кичево, Дебар и Македонски

  брод, 2013.

  1

  82 Предавања на обуки за енергетски контролори, МАЦЕФ,

  2014 и 2015 (три обуки за инженери) (3 х 1)

  3

 • 18

  83 Предавање на меѓународен академски курс BEST,

  14.06.2014

  1

  84 Предавање за студенти „Енергетски ефикасен објект –

  реалност кај нас“, СКЕЕОР, 24.04.2014

  1

  85 Предавање на собирот за стручна јавност

  „Мултидисциплинарен аспект на енергетската

  ефикасност“, 27.02.2015 год. КОАИ

  1

  86 Обука за примена на Еврокодовите во проектирањето (4

  обуки во Тетово, Битола, Штип и Скопје), ГФ и КОАИ,

  2014

  1

  87 Предавање „Значење и влијание на бучавата во

  современиот живот“, КОАИ и Друштво за патишта на

  РМ, 11.12.2015.

  1

  88 Предавање за вешти лица „Методи за испитување на

  материјалите“, Комора на вешти лица, 26.03.2016

  1

  Одржување на теренска настава 3.04

  89 Градежни материјали, 3 год., (3 х 4 х 2 х 0.04) 0.96

  90 Градежни конструкции и материјали, 3 год., (3 х 4 х 2 х

  0.04)

  0.96

  91 Градежна физика, 5 год., (5 х 2 х 2 х 0.04) 0.8

  92 Карактеристики на градежни материјали, 1 год., (4 х 2 х

  0.04)

  0.32

  Подготовка на нов предмет 12

  93 - Предавања / (1 прв циклус + 3 втор циклус +4 третциклус)

  8

  94 - Вежби / (1 прв циклус + 3 втор циклус +4 трет циклус)

  4

  95 Консултации со студенти /

  (35+98+205+423+414+283)

  2.916

  Дипломски работи, учество во комисии 15.6

  96 Ментор на дипломска работа / 39 7.8

  97 Комисија за одбрана на дипломска работа - член / 38 3.8

  98 Комисија за одбрана на магистерска - член / 10 3.0

  99 Комисија за одбрана на докторска - член / 2 1

  Позитивно рецензиран универзитетски учебник 14

 • 19

  100 Самарџиоска Тодорка, „Градежни материјали”,

  Градежен факултет, УКИМ, Скопје, 2015, ISBN 978-608-

  4510-21-5.

  8

  101 Тромбева – Гаврилоска Ана, Самарџиоска Тодорка,

  „Принципи на статиката”, Архитектонски факултет,

  УКИМ, Скопје, 2016.

  6

  Интерна скрипта од предавања 12

  102 Градежни конструкции и материјали 4

  103 Теорија на наука и методологија на истражување 4

  104 Транспортни процеси во животна средина (ИЖИС) 4

  Научно-популарна статија во стручно методско

  списание

  2

  105 „Енергетската ефикасност – за и против: оптимизиранхолистички пристап за енергетската

  ефикасност на објектите“, Пресинг, год. IV, бр. 24,

  мај 2015, стр. 17-21.

  1

  106 „Да се биде „зелен“ или не - одржливо прашање е сега“,

  Пресинг, год. V, бр. 28, февруари 2016, стр. 23-26.

  1

  Пакет материјали по предметите 7

  107 Моделирање на порозни средини за тек и транспорт на

  контаминанти

  1

  108 Звучна изолација за одржливи урбани конструкции 1

  109 Акустика на простории 1

  110 Проценка на животен циклус и проектирање на

  одржливи објекти

  1

  111 Прирачник за изработка на семинарска работа,

  Градежен факултет, УКИМ, 2014

  1

  112 Прирачник за изработка на дипломска работа,

  Градежен факултет, УКИМ, 2014

  1

  113 Прирачник за изработка на магистерски труд, Градежен

  факултет, УКИМ, 2014

  1

  Вкупно: 174.68

  НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

 • 20

  Ред.

  број Назив на активноста: Поени

  1 Ментор на докторска работа / 3 9

  2 Ментор на магистерска работа / 15 15

  Раководител на национален научен проект 12

  3

  „Нумеричко моделирање на порозни средини за испитување на теки

  транспорт на контаминанти”, МОН на РМ, 10.2010-09.2012 –носител

  (учесници: Мери Цветковска, Ана Тромбева-Гаврилоска,Маријана

  Лазаревска, Милица Јованоска, Ивана Доневска)

  6

  4

  „Примена на отпадно стакло како агрегат за бетон“, Градежен

  факултет, ИЕГЕ при Градежен институт Македонија, Нула отпад,

  2016 год. – носител. (учесници: Тони Аранѓеловски, Јасна

  Грујоска, Весна Грујоска, Гоце Пранговски, Ѓорѓи Гошев)

  6

  Учесник во национален научен проект 6

  3

  „Анализа и заштита од сообраќајна бучава на сообраќајниците

  со големо сообраќајно оптоварување во Република Македонија“,

  УКИМ, 2015. (носител: Горан Мијоски, други учесници: Дарко

  Мославац, Зоран Кракутовски, Златко Зафировски, Ристе Ристов

  и др.)

  3

  4

  „Зголемување на енергетската ефикасност и употреба на

  обновливи извори на енергија во пограничниот регион на

  Македонија и Албанија”, MACEF, 2013-2014. (носител:

  Kонстантин Димитров, други учесници: Славе Арменски, Арсен

  Арсенов, Јасминка Капац и др.)

  3

  Учесник во меѓународен научен проект 15

  5 COST Action TU1104 “Smart Energy Regions”, 2012-2016. 5

  6 COST Action TD 1406 “Innovation in intelligent managementof

  heritage buildings (i2MHB)”, 2014-2018. 5

  7 COST Action CA15125 “Designs for Noise Reducing Materialsand

  Structures (DENORMS)”, 2015-2019. 5

  Дел од монографија објавен во странство 6

  8

  Samardzioska T., COST Action TU0901: Integrating andHarmonizing

  Sound Insulation Aspects in Sustainable Urban HousingConstructions;

  Building acoustics throughout Europe, e-book Volume 2: Housingand

  construction types country by country, Macedonia, Chapter 15, pp259-272,

  2014.

  6

  Научни-стручни трудови

 • 21

  Трудови со оргинални научни резултати, објавени во

  научни списанија со фактор на влијание во базата на

  Web of Science

  19.883

  9 Samardzioska Т., Apostolska R.,” Measurement of Heat-Flux ofNew

  Type Façade Walls”, Sustainability 2016, 8(10), 1031;

  doi:10.3390/su8101031, (IF=1.343).

  6.743

  10 Samardzioska Т., Moslavac D., “Boundary elements formodelling two-

  phase flow through porous media”, KASMERA ISI indexed journal,Vol. 44,

  no 3, Year 2016, (IF=0.071)

  5.471

  11

  Trombeva-Gavriloska, A., Gavriloski, V., Samardzioska, T.,

  Lazarevska, M., Cvetkovska, M., Tension behavior of FRPmaterials

  differed by the type of matrix, Wulfenia Journal, Vol. 20 Issue12,

  2013, pp. 38-45. (IF=0,267)

  3.867

  12

  Lazarevska M., Knezevic M., Cvetkovska M., Ivanisevic N.,Trombeva

  Gavriloska A., Samardzioska T., “Fire resistance prognosticmodel for

  reinforced concrete columns”, Original sci3entific work,Journal

  Gradjevinar (64) 2012, pp. 565-571. (IF=0.202)

  3.802

  Трудови со оргинални научни резултати, објавени во

  научни списанија во базата на SCOPUS 13.2

  13 Samardzioska T., “Acoustic performance residential buildings(for

  example Macedonia)”, Journal Construction of Unique Buildingsand

  Structures, ISSN 2304-6295, № 6 (21), 2014, pp 7- 16.

  6

  14

  Lazarevska M., Milanovic M., Cvetkovska M., Knezevic M.,Trombeva-

  Gavriloska A., Samardzioska T., “An artificial neural networkprediction

  model for fire resistance of composite columns”, Journal ofApplied

  Engineering Science no. 1 (2014) Vol.12, pp. 63- 68.

  3.6

  15

  Lazarevska M., Trombeva Gavriloska A., Knezevic M. ,Samardzioska T.,

  Cvetkovska M., “Neural network prognostic model for RC beams

  strengthened with CFRP strips”, Original scientific work,Journal of Applied

  Engineering Science vol. 10, 2012, p. 27-30, ISSN 1451-4117 UDC33.

  3.6

  Труд со оригинални научни резултати објавени во

  стручно/научно списание 11.7

  16 Samardzioska, T., Goxha, L., “Integrated active solar systemsfor energy

  efficient façade structures”, Scientific Journal of CivilEngineering, SJCE,

  Volume 4, Issue 2, December 2015. ISSN 1857- 839X, pp.39-45.

  3.6

  17

  Samardzioska T., Apostolska R., “Woodchip – concretetechnology”,

  Supply chains, country contribution – Macedonia in Handbook ofWG2 -

  COST Action TU1104 SmartER (Ed.: Calizada J. R., KalteneggerI.,

  Patterson J., Varriale F.), Strasbourg: COST Office, 2016, pp.186-189.

  2.7

  18

  Samardzioska T., Apostolska R.,”Building capacities inconstruction

  sector”, Training and skills, country contribution – Macedoniain Handbook

  of WG2 - COST Action TU1104 SmartER (Ed.: Calizada J. R.,Kaltenegger I.,

  Patterson J., Varriale F.), Strasbourg: COST Office, 2016, pp.93-96.

  2.7

  http://dx.doi.org/10.3390/su8101031

 • 22

  19 Apostolska R., Samardzioska T., Country contribution –Macedonia, in

  Handbook of WG1 - COST Action TU1104 SmartER (Ed.: Jones P.,Lang W.,

  Patterson J., Geyer P.), Strasbourg: COST Office, pp. 75-84.

  2.7

  Трудови со оригинални научни/стручни резултати,

  објавени во зборник на трудови од научен/ стручен

  собир со меѓународен уредувачки одбор

  32.7

  20

  T. Samardzioska, A. Trombeva-Gavriloska, M. Cvetkovska, M.

  Lazarevska, “Implementation of energy efficient measures in

  apartments in Macedonia”, Third International Symposium onLife-

  Cycle Civil Engineering, IALCCE 2012, Vienna, Austria.

  1.8

  21

  A. Gavriloska-Trombeva, V. Gavriloski, M. Cvetkovska, T.

  Samardzioska, M. Gavriloski, M. Lazarevska, “Mechanical

  Properties of Different Matrix Type Composite SandwichPanels”,

  IABSE Conference-Global Thinking in Structural Engineering:Recent

  Achievements (ISBN: 978-3-85748-125-3), Vol. 98, Egypt, 2012,pp.

  27-33.

  1.8

  22

  M. Lazarevska, M. Cvetkovska, M. Knezevic, T. Samardzioska,A.

  Trombeva-Gavriloska, “Determination of fire resistance of RC

  columns: numerical analyses and neural network’s prognostic

  modelling”, 15th International Conference on Experimental

  Mechanics, Porto, Portugal, 22-27 July 2012.

  1.8

  23

  T. Samardzioska, A. Trombeva-Gavriloska, Lindihana Goxha,

  “Active solar systems for energy efficient façade structures”,EASEC13,

  The Thirteenth East Asia-Pacific Conference on Structural

  Engineering and Construction, September 2013, Sapporo,Japan.

  2.4

  24

  T. Samardzioska, “Design and acoustic performance of buildingsin

  Macedonia”, V International Symposium GNP 2014, Zabljak,

  Montenegro, 17-21.02.2014, pp 847-854.

  3

  25

  A. Petrovski, T. Samardzioska, A. Trombeva-Gavriloska,“Analysis

  of insulation in regards to the orientation of surfaces”, VInternational

  Symposium GNP 2014, Zabljak, Montenegro, 17-21.02.2014, pp1665-

  1672.

  2.4

  26

  T. Samardzioska, A. Trombeva-Gavriloska, M. Cvetkovska, M.

  Lazarevska, “In situ measurement of U-value of façade walls”,V

  International Symposium GNP 2014, Zabljak, Montenegro, 17-

  21.02.2014, pp 1673-1680.

  1.8

  27

  T. Samardzioska, “Determination of U-value of new typefaçade

  walls”, 2015 International Conference on Environmental Scienceand

  Energy Engineering (ICESEE2015), July 26-27, 2015, Phuket,

  Thailand.

  3

 • 23

  28

  V. Grujoska, T. Samardzioska, “Application of infrared

  thermography in buildings research”, 16th internationalsymposium

  of Macedonian Association of Structural Engineering (MASE),Ohrid,

  Macedonia, 2015, pp. 247 – 252.

  2.7

  29

  M. Jovanoska, T. Samardzioska, C. Chifliganec, “Soundinsulation

  of partition walls in practice”, 16th international symposiumof

  Macedonian Association of Structural Engineering (MASE),Ohrid,

  Macedonia, 2015, pp.261 – 266.

  2.4

  30

  M. Mateska, T. Samardzioska, A. Trombeva- Gavriloska, S.

  Lepitkova, M. Jovanovski “Mechanical properties of zeolitsamples

  from Strmosh mine, Republic of Macedonia”, 16thinternational

  symposium of Macedonian Association of StructuralEngineering

  (MASE), Ohrid, Macedonia, 2015, pp.359 – 264.

  1.8

  31

  Grujoska V., Samardzioska T., “Infrared thermography as a

  method for buildings investigation”, VI InternationalSymposium

  GNP 2016, Zabljak, Montenegro, 7-11.03.2016, pp 1117-1123.

  2.7

  32

  Samardzioska T., Gjorgjiev V., Aceski S., “Embedding the co-

  factor of energy classes in the methodology for estimation ofreal

  estate value”, VI International Symposium GNP 2016, Zabljak,

  Montenegro, 7-11.03.2016, pp 1117-1123.

  2.4

  33

  Samardzioska T., Grujoska V., “Measured for energyconservation

  in the elementary school in Skopje”, VI InternationalSymposium

  GNP 2016, Zabljak, Montenegro, 7-11.03.2016, pp 1211-1218.

  2.7

  Трудови со оригинални научни/стручни резултати,

  објавени во зборник на трудови од научен/ стручен

  собир

  2.8

  34

  Goxha А., Samardzioska Т., Trombeva-Gavriloska А.,“Application

  of integrated active solar systems for energy efficientfaçade

  structures”, INDIS, 12th International scientific conferenceon

  planning, design, construction and building renewal, November28-

  30 2012, Novi Sad, Serbia

  1.6

  35

  Samardzioska Т., Trombeva-Gavriloska А., Atanasovska Е.,

  Lazarevska М., Goxha L., “Energy efficient measures inMacedonian

  apartments”, INDIS, 12th International scientific conferenceon

  planning, design, construction and building renewal, November28-

  30 2012, Novi Sad, Serbia.

  1.2

  Труд објавен во зборник на трудови на в.о. институција 1,8

  39 Samardzioska T., Jovanoska M., “Acoustic performance ofpartition walls

  in buildings”, Proceedings Faculty of Civil Engineering inSkopje, 65th

  anniversary (2014), pp 53-60.

  1.8

 • 24

  Пленарно предавање на научен/стручен собир со

  меѓународно учество 3

  40

  T. Samardzioska, “Energy efficient buildings and alternativeenergy

  in Republic of Macedonia”, 2015 International Conference on

  Environmental Science and Energy Engineering (ICESEE2015),

  keynote speech, July 26-27, 2015, Phuket, Thailand.

  3

  Одржани предавања по покана на референтен странски

  универзитет 6

  41 Предавања за студенти од прв и втор циклус: “Buildingphysics” и

  “Numerical modeling of fluid flow in porous media”, Erazmus LLLmobility

  at the University of Florence, Italy, May 2014.

  3

  42 Семинар на тема „Energy Efficiency“, Wessex Institute ofTechnology,

  UK,(http://wessex-institute-of-technology.blogspot.mk/2016_02_01_archive.html),

  11.02.2016.

  3

  Учество на научен/стручен собир со реферат 5

  Усна презентација /3 3

  постер / 4 2

  Вкупно: 159.083

  http://wessex-institute-of-technology.blogspot.mk/2016_02_01_archive.html

 • 25

  СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

  Ред.

  број Назив на активноста: Поени

  1 Координатор во подготовката на елаборат за нова

  студиска програма / 6 6

  2 Учество во промотивни дејности на Факултетот / 6 год. (6

  х 0.5) 3

  Основни проекти, елаборати, стручни мислења 92

  3 Основен проект за реконструкција на фасада на управнатазграда

  на ЕВН Македонија и АД ЕЛЕМ, Градежен факултет, Скопје, 2012

  (во соработка).

  4

  4 Стручно мислење за Испитување и утврдување на статичката

  состојба на хотелот „Славија” на Попова Шапка, Градежен

  факултет, Скопје, октомври 2012 (во соработка).

  2

  5 Стручно мислење за Постоечката состојба на индивидуален

  станбен објект на ул. „Тоне Томшиќ” бр.1 во населба КиселаВода1

  – Скопје, ноември 2012 (во соработка).

  2

  6 Стручно мислење за Испитување и утврдување на статичката

  состојба на Kино во Општина Кисела Вода, Градежен факултет,

  Скопје, 2013 (во соработка).

  2

  7 Стручно мислење за мерење и утврдување на звучнаизолациона

  моќ на преграден ѕид во станбена зграда во Козле, Градежен

  факултет, Скопје (во соработка).

  2

  8

  Основен проект, градежно-конструктивен дел, за доградба на

  винарска визба во Винарија Попов, КО Сопот, Општина

  Кавадарци, април 2015, Архитектонско студио „Џон и Џони“ –

  Скопје (во соработка)

  2

  9 Основен проект, градежно-конструктивен дел, за семејна куќаво

  село Усје, КП бр. 5430/13, јануари 2015, Архитектонско студио„Џон

  и Џони“ – Скопје (во соработка).

  2

  10

  Основен проект, градежно-конструктивен дел, станбена зграда

  7.2.1. за комплекс на градби на згради од проектот АРМ – мој

  вистински дом, КО Чаир, Општина Карпош, ноември 2015,

  Архитектонско студио „Џон и Џони“ – Скопје (во соработка).

  4

  11 Основен проект за новопроектиран скалишен простор за влезво

  основно училиште во село Гајре, Општина Тетово. 2014. 2

  12 Елаборат за градежна физика на објектот станбена зграда наул.

  “Никола Тесла” бр. 2-1/33 во Општина Карпош, април 2013. 2

 • 26

  13 Елаборат за градежна физика на објектот сервис за леснивозила

  на ул. “Момин поток” бб во Општина Карпош, јули 2013. 2

  14 Елаборат за градежна физика на станбено-деловен објект наул.

  “Црвена Скопска Општина” бр. 4/1, во општина Центар, воСкопје,

  април 2014

  2

  15 Основен проект за противпожарен дом во Кривогаштани на ул.„Маршал Тито“ бб, градежно конструктивен дел, октомври 2014. (восоработка)

  4

  16 Expert assessment on the thermal performance of the envelopeof

  prison in Gnjilane, December 2014. 2

  17 Елаборат за градежна физика на станбено-деловен објект наул.

  “Теодосиј Гологанов” бр. 86Г, во Општина Карпош во Скопје,јуни

  2014.

  2

  18 Елаборат за градежна физика за индивидуален објект на ул.

  „Виктор Иго” бр. 4 во Општина Кисела Вода, декември 2014. 2

  19

  Основен проект за угостителски објект и фотоволтаичнацентрала

  со номинална моќност од 48, 00 на КП 2407, КО Истибања,

  Општина Кочани, декември 2014 (во соработка).

  4

  20 Елаборат за градежна физика на станбен објект на ул.„Сотка

  Џигиџик” бр. 42 и ул. „Ристе Секирчанец” бр. 47, КП бр. 13470 иКП

  бр. 13490, во општина Прилеп, јануари 2015.

  2

  21 Елаборат за градежна физика на новопроектираниндивидуален

  станбен објект во населба Сопиште, КП 910/2, ОпштинаСопиште,

  март 2015.

  2

  22

  Елаборат за градежна физика на новопроектираниот објект за

  домување во станбени згради – А2, на локација ГП 2.5.13, КП

  16634, 2УЗ, 2.5 УБ опфат 1, КО ОХРИД 3, во Општина Охрид,април

  2015.

  2

  23 Елаборат за градежна физика на новопроектираниот објект

  станбена зграда со деловен простор По+Пр+5 на ул. „МицеКозар”

  бб КП 10718, Општина Прилеп, април 2015.

  2

  24 Елаборат за градежна физика на новопроектираниот објектза

  домување во станбени згради – А2, на локација ГП 2.5.88, КП

  16702/1, КО ОХРИД 3, во Општина Охрид, април 2015.

  2

  25 Елаборатот за градежна физика на новопроектираниот објект А2-

  домување во станбени згради, на локација ГП 7.1.114, КП 11100,КО

  ОХРИД 2, во Општина Охрид, мај 2015

  2

  26

  Елаборат за градежна физика на новопроектираниот

  комерцијално-деловен објект на ул. „Илинденска” КП 14293, ГП

  бр.11, ДУП УЕ бр.9, УБ 9/2, кварт 3 и 4, централно градскоподрачје,

  Стара чаршија, контактна зона „Север” во Општина Прилеп, мај

  2015

  2

 • 27

  27 Елаборат за градежна физика на новопроектираниот

  комерцијално-деловен објект П+2 на ул. „Бистра Планина” КП

  20022/2 ГП 1, Општина Прилеп, мај 2015

  2

  28 Елаборат за енергетска ефикасност на новопроектираниотобјект

  А2 - домување во семејна куќа во низ, на локација ул.„Бистрица”

  бб, КП 13854/1, КО ОХРИД 3, во Општина Охрид, мај 2015

  2

  29 Елаборат за енергетска ефикасност на новопроектираниотобјект

  за домување во станбена зграда, на локација ул. „ВелкоВлаховиќ”

  бб, КП 5240/3 и 5242/3, КО ДЕБАР 1, Општина Дебар, јуни2015.

  2

  30

  Елаборатот за енергетска ефикасност на новопроектираниот

  објект со намена Б2 за големи трговски единици и Б4 заделовни

  простори на локација ГП 1.35 КП 14766/1 и 14766/2, КО ОХРИД3,

  во Општина Охрид, јули 2015.

  2

  31

  Елаборат за енергетска ефикасност на новопроектираниотобјект

  со намена Б2 големи трговски единици со A2 компатибилникласи

  на намени на локација ГП 2.21 на КП БР. 8833/14 и 8833/18 КО

  ОХРИД 2, во Општина Охрид, август 2015.

  2

  32 Елаборат за енергетска ефикасност на новопроектираниотобјект

  со намена за семејно домување на локација ул. „Д. Г. Кара“во

  Тетово, КП 2146, КО Тетово., во Општина Тетово, септември2015.

  2

  33

  Елаборат за ЕЕ на новопроектираниот објект А2 – домување во

  станбена зграда на локација ГП 1.4.8, на ул. „Абас Емин” бр. 13,КП

  14754/1, 14754/2 и 14754/3, КО Охрид 3, во Општина Охрид,

  септември 2015.

  2

  34 Елаборат за енергетска ефикасност на

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated: 10/11/2023

Views: 5849

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.