Advocat Marc Janssens (2023)

Algemene voorwaarden

Voorafgaandelijke definities

  • partnerdienst: juridische dienst geleverd door de door Jureca aangeboden partners
  • advocatendienst: juridische dienst geleverd en aangeboden door advocaten op Jureca
  • dienst: zowel partner- als advocatendienst
  • post uw zaak: het deel van het platform waar de gebruiker door het beschrijven van zijn juridisch probleem gratis een advocaat kan zoeken. De dienst is op de website van Jureca ook bekend onder ‘plaats gratis je zaak’.
  • gebruiker: iedere persoon die zich op de website van Jureca begeeft
  • dienstverlener: de dienstverlener is de advocaat bij een advocatendienst of servicepartner Jureca bij een Partnerdienst die de dienst aanreikt.
  • levering: het leveren van de dienst zoals deze werd aangeboden door de dienstverlener, zonder dat zulks een kwalitatief oordeel inhoudt.

Bovenstaande definities gelden eveneens als de termen in het meervoud worden aangehaald.

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel geregistreerde als niet geregistreerde gebruikers van Jureca.

Voor elke vorm van registratie en dienstverlening kunnen afzonderlijke bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

De bijzondere voorwaarden en overeenkomsten, in het bijzonder de overeenkomsten met Jureca-partners en advocaten, hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden.

2. De diensten van Jureca

2.1. Jureca biedt voor de consument een platform aan waarop enerzijds de consument een online op maat oplossing kan vinden voor een probleem en anderzijds vrij via een aangemaakt profiel een juridisch geschil anoniem kan worden gepost met het oog op het vinden van een advocaat.

De op maat aangeboden oplossingen worden aangeboden enerzijds als Partnerdienst en anderzijds als Advocatendienst. Beide diensten worden aangeboden aan de consument aan een door de Dienstverlener bepaalde prijs.

Zodoende komt een dienstenovereenkomst tot stand waarbij de uitvoering een aanvang neemt, na de aanvaarding van de opdracht van de consument door de dienstverlener (zie verder).

2.2. Jureca biedt voor de handelaar een soortgelijke dienstverlening aan als aan de consument.

2.3. Voor het gebruik van het platform en software kan Jureca aan de geregistreerde dienstverlener een vergoeding vragen, zoals bepaald onder de ‘bijzondere voorwaarden prijs’.

Tenzij anders vermeld is de prijs verschuldigd op het moment dat de dienstverlener zich registreert op de website.

2.4. De diensten die door de dienstverlener kunnen worden aangeboden, zijn hierbij niet limitatief opgesomd. Voor andere aan te bieden diensten kan eveneens een prijs verschuldigd zijn door de dienstverlener.

3. Profielen

3.1. Op Jureca kunnen 3 soorten profielen worden aangemaakt. Door het aanmaken en houden van een profiel aanvaardt de gebruiker de algemene en bijzondere voorwaarden van Jureca.

3.2. Elke persoon, met juridische persoonlijkheid en volle bekwaamheid, kan op Jureca als klant/consument of handelaar een profiel aanmaken.

3.3. Enkel advocaten ingeschreven op het tableau van de Orde van Vlaamse Balies of L’ordre des barreaux Francophones et Germanophone de Belgique of ingeschreven op de lijst van stagiairs kunnen een advocaat-profiel aanmaken.

(Video) The World Famous Janssen Brothers of Arendonk Belgium

De aanmaak van een profiel als advocaat is afhankelijk gesteld van de bevestiging per email, toegezonden aan de advocaat naar zijn/haar emailadres, of door autorisatie van Jureca na controle van de indentiteit.

3.4. Enkel juristen- en servicepartners kunnen een partner-profiel aanmaken aan Jureca, volgens de voorwaarden bepaald in de desbetreffende service-overeenkomst.

3.5. Het aanmaken van een profiel gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de aanmaker.

3.6. Alvorens een profiel wordt aangemaakt dienen onderhavige algemene en bijzondere voorwaarden te worden aanvaard door bevestiging bij de aanmaak van het profiel.

3.7. Jureca kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het foutief gebruik van profielen en de eventuele schade die daaruit voortvloeit.

3.8. Jureca houdt zich het recht voor om profielen te verwijderen in geval van misbruik.

4. Auteursrechten

4.1. De gepubliceerde artikelen op Jureca zijn auteursrechtelijk beschermd.

4.2. De databases met het daarbij horend zoekalgoritme zijn een eigen intellectuele schepping van Jureca en zijn auteursrechtelijk beschermd.

Gebruikers en dienstverleners mogen vrij gebruik maken van de artikelen, databases en algoritmes, doch mogen deze niet reproduceren dan na uitdrukkelijke toestemming van Jureca.

5. Aansprakelijkheid website

5.1. Jureca is de merknaam van de B.V.B.A. Advocas.

5.2. De informatie terug te vinden op de website kan niet worden beschouwd als professioneel juridisch advies en kan op geen enkele manier aanleiding geven tot de aansprakelijkheid van Jureca.

5.3. Jureca kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke danige schade voortvloeiend uit de ontstane overeenkomst tussen cliënt en dienstverlener, na het gebruik van Jureca.

6. Toepasselijk Recht

6.1. Op de relatie tussen Jureca en de gebruiker is het Belgisch Recht van toepassing.

6.2. Enkel de Rechtbanken en Hoven van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent of rechtsgebied Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Jureca en de gebruiker.

7. Overige

7.1. Indien bepalingen van de algemene of bijzondere voorwaarden nietig zijn of vatbaar zijn voor nietigheid, laat dit alle overige bepalingen ongewijzigd.

(Video) JANSSEN BROTHERS From Arendonk

7.2. Elke wijziging van de algemene voorwaarden is onderhevig aan de voorafgaande goedkeuring van de geregistreerde gebruiker.

Bijzondere voorwaarden forum

1. De weergegeven berichten op het forum van Jureca en het Juridischforum (www.juridischforum.be) kunnen niet worden beschouwd als professioneel juridisch advies.

Noch Jureca, noch haar medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld op basis van de weergegeven inhoud op het forum.

2. Jureca is vrij in haar keuze om een geplaatst bericht al dan niet weer te geven.

3. Racistische, haatdragende, obscene, opruiende en andere ongepaste berichten zullen onmiddellijk worden verwijderd van het forum.

4. Jureca houdt zich het recht voor om bij misbruik of om welke andere reden dan ook personen en profielen van het forum en de website te verwijderen en dit zonder voorafgaande verwittiging.

Bijzondere voorwaarden post uw zaak

Onderstaande bijzondere voorwaarden zijn enkel van toepassing op het voor de klant gratis gedeelte van Jureca, het anoniem plaatsen van een probleem, ten einde een advocaat te vinden met een oplossing.

  1. Aanbod

De klant is de geregistreerde gebruiker die gebruik maakt van de webapplicatie tot het vinden van een advocaat.

1.1. Bij het posten van een zaak aanvaardt de klant dat een aanbod onder voorwaarden wordt geplaatst op Jureca, exclusief geanonimiseerd zichtbaar voor alle daarop geregistreerde advocaten.

De plaatsing van het aanbod verloopt in twee fasen.

1.2. In een eerste fase geeft de klant informatie over zijn zaak via het daarvoor bestemde webformulier. De klant bepaalt vrij de inhoud van dit formulier en draagt daar exclusief de verantwoordelijkheid voor.

Bij de eerste fase van het aanbod, kan de klant aangeven welke de prijs hij wenst te betalen voor de diensten van de advocaat.

De klant kan een minimum en een maximumprijs aangeven.

De klant bepaalt in zijn aanbod dat de kosten en het ereloon van de advocaat dienen te worden begroot binnen deze minimum- en maximum prijsgrens en geldt als tegenprestatie voor alle vormen van adviesverlening en buitengerechtelijke dienstverleningen, alsook voor het voeren van een gerechtelijke of soortgelijke procedure in één aanleg.

1.3. In een tweede fase plaatst de klant zijn aanbod, waarbij de klant zijn zaak, volledig geanonimiseerd, aan de verschillende geregistreerde advocaten ter kennis stelt.

1.4. De advocaat kan aan de klant een tegenaanbod doen wat betreft de prijs, doch eveneens met dien verstande dat het tegenaanbod geldt als tegenprestatie voor alle vormen van adviesverlening en buitengerechtelijke dienstverleningen, alsook voor het voeren van een gerechtelijke of soortgelijke procedure in één aanleg.

1.5. De klant kan een overzicht van de verschillende advocaten die zich aanbieden om de geposte zaak aan te nemen, raadplegen via zijn profiel.

(Video) The Conservation of a Cornelius Janssens Portrait - Narrated

Het aanbod van de klant is pas volmaakt als hij/zij één advocaat kiest om zijn/haar geposte zaak aan te nemen.

1.6. Het volmaakte aanbod wordt gedaan aan de advocaat gekozen door de klant.

1.7. De klant kan zijn aanbod op elk moment intrekken.

1.8. Als de advocaat, gekozen door de cliënt, het aanbod aanvaardt, worden de persoonsgegevens van de klant vrijgegeven inclusief contactgegevens.

1.9. De aanvaarding van het aanbod door de advocaat gebeurt steeds onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van een belangenconflict of een ander deontologisch probleem van de advocaat.

2. Dienstenovereenkomst voor consumenten

Onderhavige voorwaarden maken onderdeel uit van de dienstenovereenkomst tussen de consument en de dienstverlener van een Partnerdienst of Advocatendienst.

2.1. Voor de consument en de dienstverlener, gelden de volgende rechten en voorwaarden.

2.2. Op Jureca kan naast het anoniem gratis plaatsen van een probleem, een geregistreerde gebruiker, Partnerdiensten en Advocatendiensten verkrijgen tegen betaling aan de Dienstverlener.

2.3. Partnerdiensten en Advocatendiensten, zijn diensten waarbij de consument tegen de vermelde prijs en voorwaarden rechtsreeks juridische dienstverlening van de Dienstverlener, niet Jureca, krijgt, onder duidelijk bepaalde voorwaarden.

2.4. Voor de dienst wordt een prijs gevraagd door de dienstverlener.

De prijs voor de consument omvat niet de gerechtskosten, reiskosten, kosten van derde-partijen.

De prijs voor elke dienst wordt steeds op voorhand, voor het gebruik maken van de dienst, door de dienstverlener uitdrukkelijk vermeld en ter kennis gesteld van de gebruiker. Eveneens worden de betalingsmodaliteiten en wat inbegrepen is in de prijs duidelijk vermeld.

2.5. De dienstverlener kan binnen de 48 uur te rekenen vanaf de betaling van de prijs, beslissen om de dienst niet te leveren, waarna de consument onmiddellijk de prijs terugbetaald krijgt.

De consument stemt er mee in dat de dienstverlening aanvat na contactname door de dienstverlener, of ten laatste na het verstrijken van 48 uur na betaling van de prijs door consument voor de Partnerdienst of Advocatendienst, zodat de consument, in toepassing van art. VI.53 van het Wetboek economisch recht, nadien geen beroep meer kan doen op enig herroepingsrecht.

De consument verklaart zich hiermee expliciet akkoord en dit voor het betalen van de prijs.

2.6. Voor de uitvoering van de dienstenovereenkomst is gestart, beschikt de consument over een herroepingsrecht.

Het herroepingsrecht kan als volgt met het herroepingsformulier worden uitgeoefend.

http://economie.fgov.be/nl/binaries/5.%20Afzonderlijk_herroepingsformulier_om_de_uitoefening_van_het_recht_van_herroeping_te_vergemakkelijken_tcm325-148980.pdf

(Video) National winners ZLU 2020 - Agen (old birds): Giel Janssens, Epen

3. Aansprakelijkheid

3.1. Post uw zaak, het gratis anoniem plaatsen van een probleem

3.2. Het post uw zaak gedeelte van Jureca is enkel een medium om klanten en advocaten bij elkaar te brengen.

3.3. Jureca kan niet aansprakelijk worden gesteld noch door de klant, noch door de aanbiedende of aanvaardende advocaat, voor de ingevoerde inhoud van post uw zaak of de overeenkomst die de klant en de advocaat aangaan.

3.4. Jureca kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit geschillen tussen advocaat en klant m.b.t. de omvang van prestaties en de begroting van het ereloon van de advocaat.

3.5. Jureca kan in geen geval als partij worden beschouwd in de overeenkomst die ontstaat tussen klant en advocaat/partner in het kader van diensten.

4. Prijs voor advocaten

4.1. Voor het het gebruik van Jureca is de registreerde advocaat als premium profiel een abonnementsprijs van 50,00 euro verschuldigd per maand. Voor een professioneel profiel, dat toegang geeft tot het aanbieden van diensten is een abonnementsprijs verschuldigd van 99,00 euro per maand.

Zie https://www.jureca.be/subscriptions?upgrade=professional

4.2. Betalingen geschieden steeds op voorhand, voor de aanvang van een periode van gebruik.

De advocaat kan op elk moment zijn/haar profiel desactiveren.

Bij desactivatie of verwijderen door de advocaat van een profiel, is Jureca niet tot terugbetaling gehouden pro rata temporis voor een periode van niet gebruik.

Indien de advocaat na desactivatie opnieuw een premium profiel aanmaakt of activeert, is hij of zij opnieuw gehouden tot betaling van de prijs zoals omschreven in 4.1.

4.3. Betalingen gebeuren steeds via het online betalingssysteem op jureca.be. Enkel bij betaling via domiciliëring of kredietkaart wordt het premium profiel abonnement automatisch verlengd en aangerekend, tenzij de advocaat dit expliciet afvinkt via zijn profiel- en betalingspagina.

Facturen worden driemaandelijks afgeleverd.

4.4. Deze bijzondere voorwaarden zijn voor zoveel als mogelijk complementair met de bepalingen op de ‘prijspagina’ op jureca.be en factuurvoorwaarden. Bij tegenstrijdigheden, primeren onderhavige bijzondere voorwaarden.

4.5. Jureca is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij het uitvoeren van een betaling. Evenmin is Jureca aansprakelijk voor storingen in het online betalingssysteem.

4.6. Deze bijzondere voorwaarden voor advocaten zijn niet limitatief. Voor andere diensten, in het bijzonder advocatendiensten, gelden eventuele een bijkomende prijsvoorwaarden.

Videos

1. Patrick Janssens History | RPGTV Kennel Visits
(RacingPostGreyhoundTV)
2. Mark Janssens vs Keith Tkachuk Apr 22, 1997
(hockeyfights.com)
3. Monique Nadeau-Saumier - "Greetings from Montreal"
(Canadian Woman Artists History Initiative (CWAHI))
4. KIRAC episode 10 'The bad breath of Mondriaan specialist Hans Janssen'
(KIRAC)
5. Daan Janssens — (l'espace d'une page) [w/ score]
(incipitsify)
6. Khala Mdumbadumbane - Umfati wami ung'godlela ingubo
(skits in Eswatini)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated: 03/06/2023

Views: 5795

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.